_accessebility
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמת אתר לעיוורים
  • התאמה לעוורי צבעים
  • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
  • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
  • תצוגה רגילה
  • מבוטל

תקנון

 

מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר  matimli.co.il (להלן: "האתר") ועל כל רכישה או שירות  שתתבצע על ידך באמצעות האתר מחברת גלובל ריטייל גרופ בע"מ (להלן:"החברה"), ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ו/או למי מטעמו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

כל המבצע פעולה באתר(להלן:"משתמש") מצהיר:

* כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר ,החברה, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.

*הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר  כלפי משתמשים באתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שימוש בנתוני האתר 

כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט.

האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע גישת משתמש או/ו אפשרות רכישה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

האתר רשאי לבחור האם לפרסם או לבטל תגובות משתמש באתר

משתמשי האתר מוותרים בזה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה החברה ו/או האתר בתכנים אלה.    

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

 כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. 

כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ,באיסוף עצמי לציין חנות איסוף ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במועד. 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים באמצעות חברת שליחויות בתוספת דמי משלוח כמפורט באתר או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות ml ללא עלות משלוח על פי בחירתו.

אספקת המוצר תתבצע עד 7 ימי עסקים מאישור הזמנה – האתר ישלח הודעה למשתמש על מקום ותאריך אספקה.

במועד האספקה המשתמש יציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי בהתאם לנתונים שבהזמנה. 

ביטול עסקה ע"י משתמש :

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 ביטול העסקה באיסוף עצמי המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום מלא .

ביטול העסקה לאחר שליחת הפריט ע"י חברת שליחויות למשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות ml לפי בחירתו בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר ו/או בהזמנה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום מלא - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר ו/או בהזמנה, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 21 יום מיום ביצוע העסקה  באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות ml .

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות ml בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות ml, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת ml, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 21 ימים מיום ביצוע העסקה על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות 

החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע"י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שנמסרה ע"י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג' אחר. 

דואר שיווקי ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש, בהתאם לדרישות החוק.

 

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות האתר, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני (Paypal ו/או כ.א.ל). לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר החברה, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי האתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; יש טעות הקלדה בתום לב של נתוני מוצר כולל מחיר שגוי; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

 המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 21 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין אפשרות לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. .

 בוטלה מכירה כאמור או המוצר לא הגיע בהתאם להזמנה -  האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים ולא ישאו, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ml באימייל: koral@matimli.co.il:  או בטלפון: 09-8640000 שלוחה 1

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

 

לקוחותנו מדברים

חדש ברשת